Πίσω στους ερευνητές

Εκπαίδευση

  1. Δίπλωμα: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π (2004-2009)
  2. M.Sc: Georgia Tech
  3. Υποψήφιος Διδάκτορας: Τμήμα Πληροφορικής Ο.Π.Α

Επαγγελματική και Ερευνητική Εμπειρία
    Συνέδρεια

    Επιστημονικά Περιοδικά